معرفی پرسنل

 • مرضیه میلانی

  مرضیه میلانی

  ارشد زبان فارسی معاون آموزشی
 • محبوبه ناصری

  محبوبه ناصری

  کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی معاون اضباطی
 • هلیا جراحی زاده

  هلیا جراحی زاده

  کارشناسی زبان دبیر زبان انگلیسی
 • ساجده سالارزاده

  ساجده سالارزاده

  کارشناسی روانشناسی معاون فناوری
 • صدیقه افشاری

  صدیقه افشاری

  کارشناسی ادبیات مدیر
 • طیبه مرادی

  طیبه مرادی

  دیپلم تجربی معاون مالی-دبیر آمادگی دفاعی
 • معصومه اسحاق زاده

  معصومه اسحاق زاده

  ابتدایی خدمتگذار