نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

فهیمه آخوند
فهیمه آخوند رتبه برگزیده آزمون سنجش مرحله اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : رتبه برتر در منطقه
ستایش عرفان نژاد
ستایش عرفان نژاد رتبه برگزیده آزمون سنجش مرحله اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : رتبه : رتبه برتر در منطقه
پریا سلیمانی زاده
پریا سلیمانی زاده رتبه برگزیده آزمون سنجش مرحله اول پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : رتبه برتر در منطقه
محدثه سلیمانی
محدثه سلیمانی فرهنگیان _ بجنورد پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : تربت حیدریه رتبه : افتخار آفرینان رشته انسانی کنکور ۱۴۰۱
درسا یعقوبی
درسا یعقوبی حسابداری _ روزانه بجنورد پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : تربت حیدریه رتبه : افتخار آفرینان رشته انسانی کنکور ۱۴۰۱
زهرا لطفی
زهرا لطفی فلسفه _ روزانه فردوسی مشهد پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : تربت حیدریه رتبه : افتخار آفرینان رشته انسانی کنکور ۱۴۰۱
ریحانه مرتاض
ریحانه مرتاض پرستاری _ روزانه بیرجند پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱
سیده اسما هاشمی
سیده اسما هاشمی پرستاری _ روزانه طبس پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱
فاطمه ایزدی
فاطمه ایزدی مامایی _ روزانه گناباد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱
عارفه اسدی
عارفه اسدی علوم آزمایشگاهی _ روزانه مشهد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱
ستایش زرنگ
ستایش زرنگ تکنولوژی اتاق عمل _ روزانه بجنورد پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱
مطهره قانئی
مطهره قانئی تکنولوژی اتاق عمل _ روزانه تربت حیدریه پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : تربت حیدریه رتبه : افتخار آفرینان رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱