پایه دهم

موضوع نشريه
سوالات امتحان منطق _ دهم انسانی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان اقتصاد _ دهم انسانی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان تاریخ معاصر _ یازدهم تجربی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان جامعه شناسی _ دهم انسانی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان زبان _ دهم انسانی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان ریاضی و آمار _ دهم انسانی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان هندسه _ دهم ریاضی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان فیزیک _ دهم تجربی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان دین و زندگی _ دهم انسانی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان نگارش _ دهم انسانی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان جامعه شناسی _ دهم انسانی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان اقتصاد _ دهم انسانی _ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود