کلاس نگارش در محیط باز برگزار گردید

رهبران حقیقی کسب و کار، جوامع حرفه ای، تعلیم و تربیت و حکومت و خانه، در مقایسه با دیگر افراد جامعه برتریهایی دارند که آنها را از دیگران متمایز می کند. برتری آنها در ولادت استثنایی، هوش بالا یا در استعداد خاص نیست. برتری آنها در دیدگاه و نگرش آنها است نه در شایستگی و استعداد آنها.

در مورخ 28 فروردین ماه 1401 روز یک شنبه سرکار خانم حسینی تبار دبیر محترم نگارش در ساعت درسی خود راس ساعت 10:45 دانش آموزان عزیز پایه دهم انسانی را جهت فراگیری بهتر درس به محوطه آموزشگاه برده و دانش آموزان عزیز با شور و اشتیاق بیش از پیش به فراگیری درس پرداختند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20