نماینده بسیج آموزشگاه در اردوی آموزشی یاوران ولایت شرکت نمودند

در مورخ 28 تیر ماه 1401 روز سه شنبه دانش آموز نادیا ناصری به عنوان نماینده بسیج دانش آموزی آموزشگاه انتخاب و پس از مصاحبه استانی انجام شده به اردوی استانی آموزشی تشکیلاتی یاوران ولایت به مدت 6 روز شرکت نمودند. در این اردو چگونگی اداره ی اعضای شورای بسیج و جذب دانش آموزان مدرسه به انجام کارهای فرهنگی و آموزشی مبانی اسلام ، سواد رسانه مورد بررسی قرار گرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20