نصب برنامه راهبردی کنکور99 و بررسی کارنامه های کنکور 98

در مورخ 7 مهر ماه 98 روز یک شنبه سرکار خانم امامی فر مشاور محترم آموزشگاه با همکاری معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی برنامه راهبردی جهت کنکور 99 را برای استفاده دانش آموزان عزیز و کوشای پایه دوازدهم تجربی و انسانی تنظیم و در اختیار این عزیزان قرار دادند.

و سپس معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی با همکاری سرکار خانم امامی فر مشاور محترم میانگین درصد های کنکور 98 دانش آموزان عزیز این آموزشگاه را جهت استفاده سال تحصیلی جدید تنظیم نمودند تا در اولین جلسه شورای دبیران در اختیار دبیران محترم قرار دهند و راهکارهای برای موفقیت دانش آموزان کنکور 99 این آموزشگاه تنظیم نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20