محیط آموزشگاه جهت برگزاری امتحانات نوبت دوم آماده سازی گردید

در مورخ 28 اردیبهشت ماه 1401 روز چهارشنبه محیط سالن و برگه های امتحانی اولین روز امتحانات با همکاری معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی ، معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان ، معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی و سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم آموزشگاه جهت برگزاری امتحانات نوبت اول آماده سازی گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20