شمارش آرای شورای دانش آموزی و نصب نتیجه در تابلوی پرورشی آموزشگاه

در مورخ 4 آبان ماه 98 روز یک شنبه صندوق انتخابات شورای دانش آموزی که در مورخ 1 آبان برگزار گردیده بود با نظارت مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری , معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی ,مشاور محترم سرکار خانم امامی فر و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی بازگردید و توسط مربی محترم پرورشی و مشاور محترم شمارش انجام گردید.

نتیجه شمارش آرای انتخابات دانش آموزی جهت اطلاع دانش آموزان عزیز در تابلوی پرورشی آموزشگاه نصب گردید, شمارش آرا به شرح ذیل می باشد:

  1. پریسا طاهری رئیس شورا
  2. تینا نژاد رمضان
  3. آرام دخت امامی
  4. زهره شیخی
  5. ملیکا منتظریان
  6. عارفه فولادی
  7. فاطمه میری

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20