جلسه با دانش آموزان پایه دهم جهت آمادگی امتحانات نوبت دوم برگزار گردید

در مورخ 10 اردیبهشت ماه 1401 روز شنبه دانش آموزان عزیز پایه دهم توسط معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان به حیاط آموزشگاه فراخوانی شدند و سپس مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری دانش آموزان عزیز را جهت آمادگی امتحانات نوبت دوم  و نحوه برگزاری راهنمایی نمودند و دانش آموزان عزیز سوالات خود را از ایشان پرسیدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20