تهیه و توزیع بسته های معیشتی

در مورخ 5 اسفند ماه 99 روز سه شنبه مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی با همکاری همکاران محترم کادر جهت جمع آوری کمک برای تهیه بسته های معیشتی از اولیاء و دانش آموزان مبالغی جمع آوری گردید تا بسته های معیشتی تهیه و بین دانش آموزان نیازمند حاشیه شهر توزیع گردد.

بسته های تهیه شده در مورخ 6 اسفند ماه 99 روز چهارشنبه با حضور نمایندگانی از بسیج و جناب آقای انصاریان و سرکار خانم صباغیان معاون محترم هماهنگی و جناب حاج آقای دهقان تقسیم و با همراهی مربی پرورشی آموزشگاه بین نیازمندان توزیع گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20