برگزاری کلاس مجازی

در مورخ 28 مرداد ماه 98 روز سه شنبه از ساعت 7:30 الی 14 با هماهنگی با موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین ( علیه السلام) کلاس مجازی برای تمامی پایه های متفاوت و رشته های مختلف طبق جدول ذیل با پشتیبانی معاون محترم آموزشگاه سرکار خانم مولوی در آموزشگاه طبق جدول  ذیل برگزار گردید .

ساعت                           دبیر            پایه        رشته

9الی7:30               خانم خالق پناه     دهم       تجربی

10:45الی9:15         خانم ناطقی       یازدهم    انسانی

12:30الی11           خانم مولوی       یازدهم     تجربی

14:15 الی12:45      خانم وفایی        دهم       انسانی

و این کلاسها با استقبال اکثریت دانش آموزان برگزار گردید و در ابتدای برگزاری طریقه استفاده از محیط این نرم افزار توسط معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی به دانش آموزان عزیز توضیح داده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20