برگزاری جلسه هم اندیشی معلمان تربیت بدنی و ارزیابی ثبت طرح پاک

در روز چهارشنبه مورخ 3 اسفندماه 1401 در راستای اجرای برنامه عملیاتی معاونت تربیت بدنی و سلامت و به منظور بررسی فرآیند اجرای طرح پاک جلسه ای ویژه کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس دولتی و غیر دولتی ساعت 17 در محل تربیت بدنی آموزشگاه ها برگزار گردید . موضوعات مورد بحث در این جلسه عبارتند از :

  • ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی در نیم سال اول
  • بررسی دستور العمل کانون تندرستی
  • برگزاری مسابقات جشنواره ای دوره ابتدایی
  • نحوه ارزشیابی درس تربیت بدنی در نیم سال دوم
  • بررسی فرآیند ثبت طرح پاک

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش در این جلسه با تقدیر از زحمات همکاران تربیت بدنی مدارس در طول سال تحصیلی به ویژه در فضای مجازی صورت پذیرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20