برگزاری جلسه در خصوص جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

در مورخ 20 آبان ماه 98 روز دوشنبه با حضور مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری , معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی , مشاور محترم سرکار خانم امامی فر و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی در خصوص نحوه تقسیم بندی موضوعات جشنواره تا ثریا و انتخاب بهترین راهکار برای شرکت در جشنواره علمی پژوهشی تاثریا در دفتر آموزشگاه جلسه ای برگزار گردید.

سپس مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری , مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی و دبیر محترم ادبیات سرکار خانم وفایی نیا در خصوص موضوعات جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا جلسه ای برگزار نمودند و سرکار خانم وفایی از محور های موضوعات در زمینه تعالی و مقاوم سازی فرهنگی موضوع خوشبختی از دیدگاه اسلام را جهت پژوهش و کار با دانش آموزان خود انتخاب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20