برگزاری جلسه با دانش آموزان پایه دهم

” 20سالِ بعد،بابتِ کارهایی که نکردی بیشتر افسوس می خوری تا بابتِ کارهایی که کردی ، پس روحیه ی تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه ی امنیت بیرون بیا ، جستجو کن ، بگرد ، آرزو کن ، کشف کن ،… ”

در مورخ 6 مهر ماه 98 روز شنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه در نماز خانه آموزشگاه جلسه ای با دانش آموزان پایه دهم تجربی , انسانی , ریاضی برگزار نمودند و در این جلسه در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم به این عزیز و برگزاری جلسه آشنایی ,دانش آموزان عزیز را با برنامه های آموزشی و فوق برنامه مدرسه آشنا نمودند و در پایان سال پر از موفقیت را برای این عزیزان آرزو نمودند و سپس سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه با برخی از اولیاء دانش آموزان پایه دهم تجربی، انسانی، ریاضی جدید ورود برگزار نمودند و در این جلسه در مورد برنامه های آموزشی و فوق برنامه مدرسه اطلاع رسانی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20