بازدید کارشناسان محترم ارزیابی وعملکرد

در روز سه شنبه مورخ 3 آبان ماه 1401 آقای محمدزاده کارشناس مسئول غیردولتی و همچنین آقای قربانی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد به همراه خانم ها خواجه زاده و محجوبی جهت بازدید در آموزشگاه حضور یافتند. درکلاس های پایه دهم و یازدهم و دوازدهم حضور یافتند و سخن های پیرامون برنامه ریزی درسی و انگیزشی و امتحانات نهایی ایراد نمودند همچنین خانم محجوبی وخانم خواجه زاده به بررسی مسائل مالی آموزشگاه و پرونده همکاران و دانش آموزان پرداختند و درپایان از زحمات همکاران تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20