بازدید مسئول محترم بهداشت

در مورخ 17 شهریور ماه 99 روز دوشنبه کارشناس محترم بهداشت به آموزشگاه تشریف آوردند و از نحوه برگزاری کلاسها و امکانات بهداشتی و بیلبورد های مربوط به رعایت موارد بهداشتی و دستورات در خصوص نحوه شست و شوی دست ها در خصوص کرونا بازدید به عمل آوردند و در پایان طی جلسه ای با سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه برای امکانات تهیه شده و رعایت موارد بهداشتی از ایشان تشکر نمودند و فرم های مربوطه را پر کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20