انتخابات دانش آموزی برگزار گردید

در مورخ 29 مهر ماه 97 سرکار خانم امامی فر معاون محترم پرورشی آموزشگاه به همراه دبیر محترم آمادگی دفاعی محیط آموزشگاه را جهت برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی آماه سازی نمودند و صندوق انتخابات را آماده نمودند و پس از آن کاندیدهای عزیز تبلیغات خود را بر روی بنر مخصوص نصب نمودند و پس از دانش آموزان به مطالعه و بررسی تبلیغات نصب شده پرداختند.

در مورخ 1 آبان ماه 97 روز سه شنبه با همکاری دانش آموزان خانمها عسل زندیه و محدثه سمرقندی به عنوان منشی برگزار کننده انتخابات شورای دانش آموزی و به سرپرستی معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم امامی فر راس ساعت 9 انتخابات شورای دانش آموزی با شرکت تمامی دانش آموزان برگزار گردید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20