آزمونها نوبت اول طبق پروتکل های بهداشتی برگزار گردید

از مورخ 2 دی ماه 1400 روز پنج شنبه با آغاز امتحانات نوبت اول برای رعایت پروتکل های بهداشتی در این آموزشگاه یک کلاس جهت قرنطینه دانش آموزان مشکوک در نظر گرفته شده است و همچنین سرکار خانم مردان پور مربی محترم بهداشت آموزشگاه و معاون پرورشی هر روز امتحانی قبل از آغاز امتحانات تب دانش آموزان عزیز و همکاران مراقب را سنجش می نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20