کلاسهای پایه دوازدهم به صورت حضوری دوباره آغاز گردید

در مورخ 1 اسفند ماه 1400 روز یک شنبه بعد از اعلام در بخشنامه اداره محترم آموزش پرورش در خصوص برگزاری کلاسهای پایه دوازدهم دوره دوم و نهم دوره اول که در گروه های درسی به همکاران و دانش آموزان اعلام گردید از مورخ 3 اسفند ماه 1400 روز سه شنبه کلاسهای پایه دوازدهم تجربی و انسانی  با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی به صورت تماما حضوری دوباره آغاز گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20