کسریات پرونده دانش آموزان اعلام گردید

در مورخ 13 دی ماه 1400 روز دوشنبه معاون محترم فناوری آموزشگاه سرکار خانم مولوی پس از بررسی کسریات پرونده دانش آموزان عزیز در زمان برگزاری امتحان ریاضی پایه دهم ریاضی ،تجربی و انسانی راس ساعت 8 و در زمان برگزاری امتحان ریاضی و آمار پایه یازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی راس ساعت 10:30 کسریات پرونده دانش آموزان را به آنها اعلام و در بازه ای مشخص جهت دریافت کسریات پرونده به دانش آموزان عزیز فرصت مربوطه را اعلام نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 6/20