کار با میکروسکوپ

مراحل آماده سازی نمونه جهت کار با میکروسکوپ:

نمونه ای که در لام قرار گرفته را در زیر عدسی قرار می دهیم.عدسی ضعیف را در فاصله مناسب که یک سانتی متر می باشد تنظیم کرده و حال از طریق چشمی نمونه را نظاره می کنیم.اگر تصویر تار بود و دید خوبی نداشتید می توانید پیچ تنظیم را تا زمانی که به تصویری شفاف دست پیدا کنید بچرخانید.برای بزرگ نمایی باید فاصله عدسی از نمونه را افزایش دهیم و عدسی قوی را به کار ببریم.

در مورخ 16 بهمن ماه 98 روز چهارشنبه دبیر محترم زیست شناسی و مسئول محترم درس آزمایشگاه دانش آموزان عزیز شرکت کننده در مسابقات آزمایشگاه سرکار خانم ملکیان کار با میکروسکوپ را به دانش آموزان عزیز منتخب آموزش دادند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20