کارنامه ها آماده و مورد بررسی قرار گرفت

در مورخ 2 اسفند ماه 1400 روز یک شنبه پس از ثبت نمرات توسط دبیران محترم در طی ماه گذشته سرکار خانم مولوی معاون محترم اجرائی آموزشگاه کارنامه را چاپ و در اختیار معاون محترم آموزشی سرکار فضلعلی و مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری قرار دادند و سپس مدیریت و معاونت محترم به بررسی کارنامه ها پرداختند تا در زمان تحویل به اولیای محترم راهنمایی های لازم جهت موفقیت روز افزون فرزندانشان را ارائه نمایند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20