کارشناسان گروه های آموزشی از آموزشگاه بازدید به عمل آوردند

در 13 آذر ماه 1400 روز شنبه الی 17 آذر ماه 1400 روز چهارشنبه سرگروه های محترم آموزشی ( تاریخ جناب آقای عمادی ، آمادگی جناب آقای رجبی ،  فیزیک جناب آقای محمدی ، شیمی جناب آقای مومنی ، سر گروه محترم جغرافی ، تفکر و جامعه جناب آقای عباسی ، روانشناسی سرکار خانم پور حسن ) به آموزشگاه تشریف آوردند .

در ابتدا با مدیریت محترم آموزشگاه و دبیر محترم مربوطه جلسه ای برگزار و از دفاترشان بازدید نمودند و در انتها به کلاسهای درسی تشریف برده و با دانش آموزان عزیز جلسه ای برگزار نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20