معرفی دبیران به دانش آموزان و اولیاء گرامی

در مورخ 15 شهریور ماه 99 روز شنبه در مرحله دوم مربی محترم آموزشگاه سرکار خانم مرادی جهت آشنایی دانش آموزان عزیز با دبیران محترم آموزشگاه کلیپ معرفی از این عزیزان به دانش آموزان عزیز تهیه نمودند تا دانش آموزان قدیمی با دبیران جدیدی و دانش آموزان جدید با تمامی دبیران آشنا گردند  که در این روز دبیران محترم سرکار خانم بهشتی دبیر محترم زمین شناسی ، تاریخ و جغرافی ,سرکار خانم صابری دبیر محترم ریاضی ، سرکار خانم صادق زاده دبیر محترم زبان به معرفی خود و برنامه آتی در کلاس خودشان پرداختند و در انتها کلیپ های تهیه شده در کانال پرورشی سروش آموزشگاه ارائه شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20