مسئول محترم امتحانات از آموزشگاه بازدید به عمل آوردند

در مورخ 9 آذر ماه 1400 روز سه شنبه راس ساعت 9:30 مسئول محترم امتحانات جناب آقای مهدوی با همراهی دیگر کارشناس محترم این حوزه به آموزشگاه تشریف آوردند و از دفاتر آموزشگاه و پرونده همکاران بازدید به عمل آوردند و در انتها با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جلسه ای برگزار و فرمهای مربوط به بازدید را با همکاری مدیریت آموزشگاه پر نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20