مانور زلزله برگزار گردید

در روز دوشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۰ طبق برنامه سراسری مانور زلزله آژیر خطر راس ساعت 9 در مدرسه به صدا در آمد و دانش آموزان طبق آموزشی که از قبل توسط دبیر محترم زمین شناسی سرکار خانم بهشتی و معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور دیده بودند در کلاسها و حیاط مدرسه به محل امن رفتند و طبق دستورالعملها و آموزشهای دیده شده در آنجا پناه گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20