قرائت زندگینامه شهدای دانش آموزان در کلاس درس اجرا گردید

شهید ، باران رحمت الهی است که به زمین خشک جان ها ، حیات دوباره می دهد . عشق شهید ، عشق حقیقی است که با هیچ چیز عوض نخواهد شد . زیبا ترین فصل این فرهنگ ،خالقان این حماسه عظیم اند که با صلابت اراده و نور ایمان ، رهنمود راه مقدسی شدند که پاداش آن ، جاودانگی و بقا بود . در روز سه شنبه 24 آبان ماه 1401 سرکار خانم توانا قبل از شروع کلاس دقایقی از زمان کلاس را به معرفی زندگینامه شهدای دانش آموز سپری نمودند و این روال هرهفته تا اخر سال تحصیلی توسط دانش آموزان ادامه خواهد داشت . تا دانش آموزان هم رهنمود های این شهدای عظیم را در جهت بهتر زیستن به کار گیرند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20