فضای آموزشگاه جهت برگزاری آزمون های نوبت اول آماده سازی گردید

در مورخ 1 دی ماه 1400 روز چهار شنبه پس از اتمام کلاسها راس ساعت 13 فضای سالن آموزشگاه توسط همکاران محترم کادر جهت برگزاری امتحانات نوبت اول در فضایی مناسب با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی آماده سازی گردید و پس از شماره صندلی ها جهت اطلاع دانش آموزان عزیز در سالن آموزشگاه نصب گردید تا دانش آموزان به صورت منظم در سالن امتحانات وارد شوند و فاصله اجتماعی را رعایت نمایند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20