شرکت دانش آموزان عزیز تجربی و انسانی در لیگ پایا

در مورخ 3 تیر ماه 1400 روز پنج شنبه آزمون لیگ پایا مرحله استانی از طرف بسیج دانش آموزی برگزار گردید از این آموزشگاه دانش آموزان عزیز پایه یازدهم تجربی خانمها فاطمه مزجردی ، مهرانه مزجردی ، نرگس محمد پور ،فاطمه حسن پور و ریحانه ترشیزی راس ساعت 9 با رعایت پروتکل های بهداشتی در آموزشگاه در این آزمون شرکت نمودند و این آزمون ویژه دانش آموزان عزیز پایه یازدهم انسانی خانمها محدثه سلیمانی ، نگار گلی ، مائده قاسمی ، ستایش ملوکی و نسترن حسینی در حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده راس ساعت 1 برگزار گردید . زمان برگزاری این آزمون 1:30 لحاظ گردیده بود .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20