سرگروه زمین شناسی بازدید به عمل آوردند

در مورخ 11 بهمن ماه 1400 روز دوشنبه سرکار خانم باقری مسئول محترم گروه زمین شناسی راس ساعت 10 به آموزشگاه تشریف آوردند و از دفاتر گروه زمین شناسی و برگه های امتحانات نوبت اول (دی ماه 1400) دانش آموزان پایه یازدهم تجربی و ریاضی بازدید به عمل آوردند . در انتها با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی جلسه برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20