سخنرانی معاونین محترم و دبیر گرامی در اولین جلسه شورای دبیران

در مورخ 22 مهر ماه 98 روز دوشنبه سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی آموزشگاه در خصوص مطالب ذیل در اولین جلسه شورای دبیران سخنرانی نمودند:

1-اعلام میانگین و درصد امتحانات نهایی و داخلی خرداد

2-اعلام میانگین و درصد آزمونهای گزینه 2

3-بیان انتظارات آموزشی از دبیران در سال جدید

پس از آن سرکار خانم نورالهیان معاون محترم انضباطی آموزشگاه در خصوص مطالب ذیل در اولین جلسه شورای دبیران سخنرانی نمودند:

1-درخواست همکاری از دبیران جهت پیگیری تاخیر و غیبت دانش آموزان در کلاس درس

سپس سرکار خانم ناطقی دبیر محترم ریاضی آموزشگاه در خصوص مطالب ذیل در اولین جلسه شورای دبیران سخنرانی نمودند:

1-بیان تجارب آموزشی خود

2-درخواست از دبیران برای توجه به آزمونهای گزینه 2

3-توجه به آرشیو سوالات گزینه 2 و درخواست از دانش آموزان جهت کار کلاسی این آرشیو ها تا دانش آموزان عزیز با سوالات این موسسه بیشتر آشنا شوند

4-با بررسی آرشیو سوالات گزینه 2 شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان جهت آموزش بهتر انجام می گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20