دومین جلسه مالی طی این هفته برگزار گردید

در مورخ 13 دی ماه 1400روز دوشنبه در دفتر آموزشگاه جلسه در خصوص امور مالی و تخفیف شهریه دانش آموزان واجد شرایط و دانش آموزان فعال درسی با حضور مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام ) حاج آقای کنعانی ، حاج خانم تربتی نیا و مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و مسئول مالی آموزشگاه سرکار خانم مرادی برگزار گردید تخفیفات مورد تائید مسئول محترم موسسه واقع گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20