دانش آموزان در دفاعیه جشنواره علمی و پژوهشی تا ثریا شرکت نمودند

در مورخ 17 اردیبهشت ماه 1401 روز شنبه دانش آموزان عزیز راه یافته به مرحله استانی جشنواره علمی و پژوهشی تا ثریا به سرپرستی معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری به همراه استاد راهنمای خود دبیر محترم زیست شناسی سرکار خانم خدابنده جهت شرکت در دفاعیه خود در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد حضور به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20