جلسه ویژه هماهنگیهای روز معلم برگزار گردید

در مورخ 10 اردیبهشت ماه 1401 روز شنبه مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام) جناب آقای کنعانی به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه راس ساعت 9:30 به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی در خصوص نحوه برگزاری روز معلم و هدیه مربوطه تصمیم گیری نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20