جلسه معاونین پرورشی آموزشگاه های برگزار گردید

در مورخه 19 آذر ماه 99 روز چهارشنبه با حضور مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام ) جناب آقای کنعانی, سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی موسسه و تمامی معاونین پرورشی آموزشگاه های امام حسین(علیه السلام) در نماز خانه دبیرستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) دوره اول برگزار گردید

در طی این جلسه در خصوص فعالیتهای پرورشی در پیام رسان سروش تصمیم گیری گردید و طی این جلسه از سرکار خانم مرادی مربی پرورشی این آموزشگاه به دلیل فعالیتهای بی نظیرشان تقدیر انجام گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20