جلسه مسئول محترم بسیج با مسئولین آموزشگاه

در مورخ 8 مهر ماه 99 روز سه شنبه مسئولین محترم حوزه بسیج شهید فهمیده سرکار خانم رضوی ، سرکار خانم مهدوی نیا ،سرکار خانم علیزاده به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی از فعالیت های سال قبل آموزشگاه تقدیر و هدیه ای جهت یاد بود به ایشان اهدا نمودند و پس از آن تقدیر نامه مسئول محترم بسیج سال قبل آموزشگاه سرکار خانم زهره اسدی را تحویل مدیریت محترم آموزشگاه نمودند و پس از آن حکمهای سال جاری را نیز به ایشان تحویل نمودند که به شرح ذیل می باشد

1- حکم مسئولیت واحد مقاومت آموزشگاه : خانم ساناز قاسمی

2- مشاوره مقاومت : خانم زهره اسدی

3- عضو شورای بسیج : خانم زینب شیبانی

4- عضو شورای بسیج : اسماء یعقوبی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20