جلسه انجمن اولیاء و مربیان برگزار گردید

در مورخه 26 آذر ماه 99 روز چهارشنبه با اعضای انجمن آقای جمعه پور رئیس انجمن ،آقای حسن زاده نائب رئیس، آقای زرنگ منشی، آقای قندری ، آقای یعقوبی، آقای فرخاری اعضای انجمن اولیاء و مربیان و سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه ،سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی و مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی در جلسه ای که به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت آنلاین برگزار گردید شرکت نمودند.
در این جلسه نظرسنجی جهت برگزاری امتحانات نوبت اول ( حضوری یا غیر حضوری) صورت پذیرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20