توضیحات لازم نحوه تشکیل چشمه توسط دبیر مربوطه

آب در طبیعت همیشه در حال گردش است و در هر نقطه با توجه به شرایط محیط، کیفیت جداگانه ای دارد. مولکول های آبی که امروز در تهران مصرف می شود شاید چند سال قبل در اقیانوس اطلس بوده و سال دیگر در اقیانوس هند باشد. به طور کلی آب در اقیانوس ها بخار شده، بر روی قاره ها آمده و پس از تراکم در روی قاره ها به صورت بارش فرو می ریزد و سپس از طریق رودخانه ها و جریانات زیرزمینی مجدداً به اقیانوس می رود. این گردش آب در طبیعت را چرخه آب شناسی می گویند. با توجه به تضویح فوق می توانیم نتیجه بگیریم که آب چشمه، ابتدا از طریق بارش در نقطه ای از زمین نفوذ کرده، جزو آب های زیرزمینی محسوب شده و سپس از طریق جریان های زیرزمینی و درز و شکاف های موجود، در نقطه ای دیگر از سطح زمین ظاهر می شود.
تا کنون انواع چشمه ها با منشاء های مختلف شناسایی شده اند اما در یک نگاه کلی به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.

  1. چشمه های معدنی گرم
  2. چشمه های معمولی

در مورخ 15 بهمن ماه 98 روز سه شنبه سرکار خانم بهشتی دبیر محترم زمین شناسی دانش آموزان پایه دهم تجربی منتخب مسابقات آزمایشگاه را جهت توضیحات لازم برای آزمایش نحوه تشکیل چشمه در مسابقات آزمایشگاه به نمازخانه برده و توضیحات لازم را به این عزیزان ارائه دادند


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20