توزیع کتابهای پایه دوازدهم و یازدهم

از مورخ 11 مهر ماه 1400 روز یکشنبه پس از دریافت کتابهای درسی از مکان توزیع کتاب در دبیرستان دکتر حسابی و دسته بندی آنها توسط تمامی همکاران کادر و پس از آن ارسال پیام به دانش آموزان عزیز جهت دریافت کتابهای خود صورت پذیرفت .

دانش آموزان عزیز یا اولیاء گرامی پایه دوازده از ساعت 16 و پایه یازدهم از مورخ 12 مهر ماه 1400 روز دوشنبه از ساعت 8 جهت دریافت کتاب به آموزشگاه مراجعه نمودند که این توزیع با همکاری سرکار خانم مرادی مسئول محترم مالی آموزشگاه و سرکار خانم مردان پور مربی محترم بهداشت صورت پذیرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20