توزیع کارنامه های اولیه پایه دوازدهم

از مورخ 23 تیر ماه 99 روز دوشنبه لغایت 25 تیر ماه چهارشنبه کارنامه های امتحانات نهائی دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربی و انسانی تحویل دانش آموزان و اولیا محترمشان گردید .

سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی آموزشگاه جهت رعایت پروتکل های بهداشتی ورود دانش آموزان را ساعت بندی نمودند و دانش آموزان و اولیای گرامی شان با رعایت پروتکل های بهداشتی به آموزشگاه تشریف آوردند و پس از بررسی کارنامه توسط معاون آموزشی محترم سرکار خانم فضلعلی و مدیر محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری کارنامه تحویل دانش آموز گردید و در انتها راهنمایی های را به دانش آموزان عزیز ارائه نمودند و در صورت داشتن اعتراض دانش آموزان عزیز اعتراض خود را در فرم مربوط ثبت نمودند.

اعتراضات در پایان ساعت کاری روز چهارشنبه ثبت گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20