تعیین مرکز سطحی زمین لرزه

زمین لرزه هایی را که درست در زیر لرزه نگار رخ نداده باشند ،تعیین کرد .یکی از راهها تعیین مرکز زلزله به روش s-p است.
برای این کار اولین موجهای s و p را در روی لرزه نگاشتهای حدداقل سه ایستگاه لرزه نگاری تشخیص داد .
آنگاه باید تعیین کرد که موج چه مدت بعد از موج p به ایستگاه وارد شده است .اختلاف زمان بین رسیدن دو موج در روی منحنیهای زمان سیر به وسیله فاصله قائم بین دو منحنی مشخص می شود بنابراین می توان فاصله بین مرکز زلزله از یک لرزه نگار راباتوجه به منحنیهای زمان سیر بدست آورد .
برای این کار باید ببینیم که در چه فاصله ای اختلاف زمانی بین دو منحنی همان مقداری است که در لرزه نگاشت اندازه گیری شده است.این کار را می توان با قرار دادن لرزه نگاشت روی منحنی زمان سیر (در صورتی که مقیاس زمانی آنها یکسان باشد )نیز انجام داد.
برای تعیین موقعیت مرکز زلزله باید حداقل فاصله مرکز زلزله از سه ایستگاه معلوم باشد .برروی یک نقشه دایره ای به مرکز ایستگاه لرزه نگاری وبه شعاع فاصله بین ایستگاه ومرکز زمین لرزه رسم می کنیم .مرکز زلزله باید در جایی روی ژیرامون دایره قرار گیرد .با رسم دایره های مشابهی برای دیگر ایستگاههای لرزه نگاری که زلزله را ثبت کرده باشند. یک نقطه تقاطع بدست می اید که موقعیت مرکز زلزله را مشخص می کند.
معمولا محل تقاطع یک نقطه نیست .زیرا در این کار از منحنیهای زمان سیر میانگین جهانی استفاده شده است .در حالی که زمان سیر محلی ممکن است کمی متفاوت باشد .به علاوه واقعیت شاید مهمتر آن باشد که زمین لرزه در سطح اتفاق نیافتاده بتاشد ،بلکه در جایی در زیر زمین رخ داده است.
در مورخ 15 بهمن ماه 98 روز سه شنبه سرکار خانم بهشتی دبیر محترم زمین شناسی دانش آموزان پایه دهم تجربی منتخب مسابقات آزمایشگاه را جهت توضیحات لازم برای آزمایش تعیین مرکز سطحی زمین لرزه در مسابقات آزمایشگاه به نمازخانه برده و توضیحات لازم را به این عزیزان ارائه دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 7.6/20