تشکیل محفل انس باقرآن کریم

قرآن کتاب زندگی است که در آن پر از آموزه های درست زیستن است و انسان را در راه رسیدن به سعادت رهنمود می کند تداوم تلاوت قرآن و شنیدن آیات آن باعث می شود که مطالب ارزشمند این کتاب در وجود انسان نهادینه شود و پندهای آن فراموش نشود . در مورخ 21 آبان ماه 1401 در ساعت اول در حضور دانش آموزان و سرکار خانم مردانپور مدت زمان 15 دقیقه از کلاس به برگزاری محفل قرآن کریم سپری شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20