تشکیل جلسه هیئت اخلاص

در روز دوشنبه 21 آذر ماه 1401 جلسه هیئت اخلاص با حضور مسئول محترم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (علیه السلام) جناب حاج آقای کنعانی و سرکار خانم تربتی نیا و دانش آموزان عضو هیئت دانش آموزی اخلاص آموزشگاه برگزار گردید . در این جلسه شرح وظایف برای دانش آموزان مطرح گردید و دانش آموزان مطالبات خود را از آموزشگاه بیان نمودند .

اهداف هیئت دانش آموزی اخلاص :

1) مشارکت دانش آموزان در امور مختلف آموزشی و فرهنگی 2) ایجاد روحیه دینی و انقلابی 3) تربیت دانش آموز طراز انقلاب


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20