تحویل و بررسی آزمون های گزینه دو

در مورخ 19 بهمن ماه 99 روز یک شنبه جناب آقای سلیمانی مسئول محترم موسسه گزینه دو به آموزشگاه تشریف آوردند و کارنامه های گزینه دو آزمون روز جمعه ویژه پایه دوازدهم را تحویل سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی آموزشگاه دادند و پس از آن سرکار خانم فضلعلی به همراه سرکار خانم نورالهیان معاون محترم انضباطی به بررسی کارنامه دانش آموزان عزیز پرداختند تا در زمان تحویل کارنامه ها راهنمایی لازم را به این عزیزان ارائه نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 2/20