تحویل دعوت نامه و اقدامات اولیه جهت برگزاری جلسه با اولیاء دانش آموزان دوازدهم

در مورخ 6 مهر ماه 98 روز شنبه سرکار خانم امامی فر مشاور محترم آموزشگاه با معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی جلسه ای در دفتر آموزشگاه با موضوع جلسه اولیا و مربیان پایه دوازدهم تجربی و انسانی برگزار نمودند و در خصوص تمهیدات لازم جهت برگزاری به جمع بندی مطلوبی رسیدند.

سرکار خانم امامی فر و سرکار خانم فضلعلی در کلاس درس دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربی و انسانی حضور به عمل آوردند و دعوت نامه های اولین جلسه اولیاء و مربیان را به دانش آموزان عزیز اهدا و توضیحات اولیه در خصوص موضوعات جلسه را جهت آگاهی این عزیزان ارائه دادند و به دانش آموزان عزیز جهت شرکت با اولیاء محترمشان تاکید نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20