برگزاری جلسه و انجام بازدید

تامل یا مفضل ما انعم الله تقد ست اسماوه به علی الا نسان من …الکتابه التی بها تقید اخبار الما ضمین للباقین للا تین  و بها تخلد الکتب فی العلوم و الاداب و غیرها

امام صادق (ع)فرمود:

ای مفضل در نعمتهایی که خداوند به انسان ارزانی داشته است بیندیش …از جمله این نعمتها نویسندگی است که اخبار گذشتگان را به باز ماندگان و از بازماندگان به آیندگان می رساند .به سبب آن است که دانشها و آداب و جزآنها در کتابها جاویدان می ماند.

در مورخ 7 فرودین ماه 97 جناب حاج آقای کنعانی مسئول محترم مؤسسه امام حسین(علیه السلام) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی مؤسسه در جلسه‌ای که با حضور معاونت محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم امامی فر و معاونت محترم آموزشی آموزشگاه سرکار خانم فضلعلی برگزار گردید شرکت نمودند و در مورد مسائل آموزشی و پرورشی آموزشگاه به بحث و گفتگو پرداختند.

و سپس از کتابخانه در حال باز سازی آموزشگاه بازدید به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20