برگزاری جلسه ویژه برنامه های تابستانی

در مورخ 7 تیر ماه 1400 روز دوشنبه جلسه ای با حضور مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری ، معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی، معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان  ، معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی و معاون محترم مالی سرکار خانم مرادی برگزار گردید و در مورد برنامه های تابستانی  از جمله کلاسها ، دبیران و … تصمیم گیری گردید و مسئولیتها تقسیم بندی شد تا دانش آموزان عزیز از این فرصت کوتاه با بهترین امکانات استفاده مفید برده و خود را برای سال تحصیلی جدید آماده سازی نمایند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20