برگزاری جلسه همکاران کادر ویژه آغاز سال تحصیلی

در مورخ 31 شهریور ماه 1400 جلسه ویژه همکاران کادر جهت آغاز سال تحصیلی 1401 – 1400 با حضور مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری ، معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی،معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان ، معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی ، معاون محترم پرورشی سرکار خانم مرادی برگزار گردید که در این جلسه در خصوص نحوه شروع سال تحصیلی ، جلسه اولیاء روز شنبه پایه دهم و دوازدهم و جلسه شورای دبیران روز یکشنبه تصمیم گیری شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20