برگزاری جلسه معاونین پرورشی با موضوع سردار دلها

۹دی یعنی تجلی هوشمندی و بصیرت مردم یعنی تقابل حق و باطل

در مورخ 6 دی ماه 99 روز شنبه جلسه معاونین پرورشی دبیرستان های دوره اول و دوم امام حسین(علیه السلام) با موضوع ۹دی که در دفتر دبیرستان دخترانه امام حسین(علیه السلام ) دوره اول برگزار گردید، سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه شرکت نمودند. در این جلسه در ابتدا در معاونین پرورشی آموزشگاه ها به بیان نظرات خود در خصوص برگزاری هر چه با شکوه تر این روز پرداختند سپس با تجمیع آرا نظر بر برگزاری نمایشگاه در هیئت ابوالفضلی با موضع سردار دلها تصمیم گیری و برنامه ریزی شد و مسئولیت آذین و برپا شدن این نمایشگاه به عهده ی سرکار خانم مرادی قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20