برگزاری جلسه در خصوص نحوه برگزاری جلسه اولیاء و مربیان و راهپیمایی 13 آبان

مورخ 14 مهرماه 97 مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری در جلسه ای که با حضور معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و معاونت محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر, معاونت محترم فناوری سرکار خانم مولوی و مسئول محترم امور مالی سرکار خانم واحدی برگزار گردیده بود در مورد اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان تصمیم گیری نمودند , که در مورخ 17 فروردین ماه 97 راس ساعت 15 برگزار گردد و از جناب آقای شعبانی مشاور محترم دعوت به عمل آورده شد که در جلسه برای اولیاء محترم سخنرانی نمایند.

و در طی این جلسه جهت راهپیمایی 13 آبان در خصوص نحوه شرکت دانش آموزان عزیز و همکاران گرامی تصمیم گیری گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20